วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Volume 5 Number 3 กันยายน - ธันวาคม 2555
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      ความเป็นพิษของฟลูวาสเตตินต่อเซลล์มะเร็งกระเพาะปัสสาวะของหนู

      Cytotoxic effects of fluvastatin on murine bladder cancer cells
            เบญจพร บุราณรัตน์
Pages : 250 | PDF file
 

      ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจำนวน 12345679 กับจำนวนเต็มบวกที่เลข 9 หารลงตัว

      Generalized beauty : the product of the number 12345679 and the positive integer divided by the number 9
            รัตติญา บุญเรือง และ อัยเรศ เอี่ยมพันธ์
Pages : 327 | PDF file
 

      ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ

      Efficacy of medicinal plant extracts on growth inhibition of food-poisoning bacteria
            ธิดา ไชยวังศรี
Pages : 333 | PDF file
 

      ผลของสารสกัดน้ำใบมะรุมต่อกัมมันตภาพของเอนไซม์ควิโนนรีดักเตส

      Effect of aqueous extract of Moringa oleifera leaves on quinone reductase activity
            ศุภชัย เจริญสิน
Pages : 339 | PDF file
 

      เทคโนโลยีการบำบัดสารหนูในสิ่งแวดล้อม

      Species diversity of the family dioscoreaceae at plant genetic protection area of RSPG-Sirikit Dam EGAT, Uttaradit
            เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ และ ณัฐพงศ์ แก้วทุ่ง
Pages : 258 | PDF file
 

      ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของพืชวงศ์กลอยในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-เขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์

      Species diversity of the family dioscoreaceae at plant genetic protection area of RSPG-Sirikit Dam EGAT, Uttaradit
            เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ และ ณัฐพงศ์ แก้วทุ่ง
Pages : 271 | PDF file
 

      ความหลากหลายของชนิดปลาในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนสิริกิติ์

      Fish species diversity in the Sirikit dam plant genetic conservation area
            ศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร และ วรรณพล คชเถื่อน
Pages : 283 | PDF file
 

      ชีววิทยาบางประการของปลาหมอเทศ (Oreochromis mossambicus) ในกว๊านพะเยา

      Some Biological Aspects of Mozambique tilapia (Oreochromis mossambicus) in Kwan Phayao
            ศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร และ กรทิพย์ กันนิการ์
Pages : 290 | PDF file
 

      ผลของความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์ของสับปะรดพันธุ์ภูแลและนางแลของผู้บริโภคต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย

      Affected Cognitive consumer of Phulae and Nanglae pineapple identities on packaging design for retailing
            ดำรงพล คำแหงวงศ์ และ แดน อุตรพงษ์
Pages : 296 | PDF file
 

      การดูดซับปริมาณสารอินทรีย์จากน้ำชะมูลฝอยโดยดินในบริเวณพื้นที่หลุมฝังกลบขยะ

      Organic adsorption from leachate using nearby landfill soil
            ญาณเวทย์ ปัญญาฟอง, เนทิยา กรีธาชาติ และ ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
Pages : 302 | PDF file
 

      ผลของสารลดแรงตึงผิวและสารดูดซับที่มีต่อการเตรียมแกรนูลน้ำมันหอมระเหยทีทรี

      Effect of surfactants and adsorbents on tea tree oil granules preparation
            ธีรนาถ ดอกกุหลาบ, นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์, ปฐมทรรศน์ ศรีสุข และ ผดุงขวัญ จิตโรภาส
Pages : 310 | PDF file
 

      ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรปลอดภัย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

      Geographic information systems database for establishing agricultural safety group, Amphur Mae Jai, Phayao province
            สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล และ นครินทร์ ชัยแก้ว
Pages : 319 | PDF file