วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Volume 6 Number 1 มกราคม - เมษายน 2556
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      ภาวะการพร่องทางพันธุกรรมของเอนไซม์บิวทิริลโคลีนเอสเทอเรส

      Hereditary deficiency of butyrylcholinesterase enzyme
            เบญจลักษณ์ ทองช่วย
Pages : 3 | PDF file
 

      แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

      Patient caring guideline for angina pectoris on acute coronary syndrome (ACS) in emergency room (ER) Dok Kham Tai Hospital Phayao Province
            สัณหวัช ไชยวงศ์
Pages : 77 | PDF file
 

      แกรฟีน ตอนที่ 1: การสังเคราะห์คาร์บอนรูปแบบใหม่

      Graphene (Part 1): Synthesis of a new carbon allotrope
            วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี
Pages : 10 | PDF file
 

      ความสวยงามวางนัยทั่วไป : การเริ่มต้นของกรุปของจำนวนเศษเหลือ

      Generalized beauty : beginning of the group of remainder numbers
            อัยเรศ เอี่ยมพันธ์
Pages : 25 | PDF file
 

      วงจรกำเนิดสัญญาณซายน์โหมดกระแสอย่างง่ายที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CCCDTA เพียงตัวเดียว

      Simple current-mode sinusoidal oscillator with electronic control using single CCCDTA
            เดวิทย์ ศิริพจน์
Pages : 31 | PDF file
 

      สภาพและปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของร้านยา ในกรุงเทพมหานคร

      Status and challenges of utilizing computer applications among drug stores in Bangkok, Thailand
            อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
Pages : 36 | PDF file
 

      การชักนำให้เกิดหลายยอดจากการเพาะเลี้ยงใบอ่อนของกุหลาบปารากวัยในสภาพปลอดเชื้อ

      Multiple shoot induction from young leaves of Ghost plant in vitro culture
            ภพเก้า พุทธรักษ์
Pages : 47 | PDF file
 

      ความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้และสภาพป่าสนผสมเต็งรังในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

      Plant species diversity and forest condition of pine-dry dipterocarp forest in Kunlaya Ni Wattana District, Chiang Mai Province
            ตฤณ เสรเมธากุล
Pages : 52 | PDF file
 

      การศึกษาดีเอ็นเอบาร์โค้ดของปลาเศรษฐกิจ 5 ชนิดในแม่น้ำปิง จังหวัดตาก

      DNA barcoding of 5 fish economy from Ping River, Tak Province
            ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์
Pages : 64 | PDF file
 

      การศึกษาแนวทางการจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมบริเวณลุ่มแม่น้ำปาน ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

      Flood prevention plans for Pan river basin, in the Mueang Pan Sub-District Municipality, Mueang Pan District, Lampang Province
            บัณฑิต ตัวจริง
Pages : 71 | PDF file