วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Volume 6 Number 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2556
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      การประเมินกิจกรรมเอนไซม์ของจุลินทรีย์กลุ่มบาซิลลัสสำหรับการย่อยสลายของเสียจากกากไขมัน

      Assessment of enzyme activity of Bacillus spp. for grease waste biodegradation
            ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
Pages : 91 | PDF file
 

      การศึกษาคดีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมประเทศไทย

      Ethics case studies of pharmacy profession, Thailand
            อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
Pages : 158 | PDF file
 

      น้ำมันชีวภาพที่สกัดจากไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่ายสีเขียวบางชนิดที่พบในจังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน

      Bio-Oil extracted from cyanobacteria and green algae collected from Phayao and Nan Provinces
            อรพรรณ พรหมธนพันธ์
Pages : 96 | PDF file
 

      การชักนำแคลลัสจากการเพาะเลี้ยงเมล็ดของข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข 6

      Callus induction from seeds in vitro culture of rice KDML 105 and glutinous rice RD 6
            ภพเก้า พุทธรักษ์
Pages : 100 | PDF file
 

      การเจริญเติบโตในปีที่สองและผลของปุ๋ยทางใบต่อของมะกอกโอลีฟพันธุ์ Arbequina ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยา

      Growth in the second year and effects of foliar fertilizers on olive trees at the University of Phayao plant genetic conservation area.
            บุญร่วม คิดค้า
Pages : 106 | PDF file
 

      การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดินในกว๊านพะเยา (ลุ่มน้ำแม่โขง)

      Surface water quality trends in Phayao Lake (Maekong Basin)
            วิมลรัตน์ บุตรดาซุย
Pages : 111 | PDF file
 

      การประมาณค่าการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวในจังหวัดพะเยา

      Estimating methane emissions from rice fields in Phayao Province
            ศิริลักษณ์ พิมมะสาร
Pages : 116 | PDF file
 

      การแยกเชื้อสแตปฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลินจากโพรงจมูกประชากรในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี

      Isolation of methicillin-resistant staphylococcus aureus from the nasal cavity amongst Western University Population, Kanchanaburi Province
            อักษรากร คำมาสุข
Pages : 128 | PDF file
 

      ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

      Relationship between organizational culture and quality of work life of health personnel in Chiangrai Prachanukroh Hospital
            ชาคริญา ธรรมขัน
Pages : 135 | PDF file
 

      ปัจจัยคาดทำนายความตั้งใจมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของนักศึกษาชายชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย

      Factors predict intentions to have premarital sexual amongst freshman college male students
            เนตรนภา พรหมมา
Pages : 146 | PDF file