วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Volume 6 Number 3 กันยายน - ธันวาคม 2556
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      ดีเอ็นเอบาร์โค้ดในปลาและการประยุกต์ใช้

      DNA barcoding of the fish and its application
            ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์
Pages : 174 | PDF file
 

      การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่งทางบก: กรณีศึกษาของบริการสหกรณ์บริการเดินรถยนต์โดยสาร

      Greenhouse gas emission from road transportation sector: A case study of transportation cooperative service
            อนุสรณ์ บุญปก
Pages : 231 | PDF file
 

      การทดแทนโปรตีนจากปลาป่นด้วยโปรตีนจากกากถั่วเหลืองในอาหารสัตว์น้ำ

      The replacement fishmeal with soybean meal in aquatic animal feed
            รุ่งกานต์ กล้าหาญ
Pages : 182 | PDF file
 

      การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในผักพื้นบ้านไทย

      Testing antioxidant activity and analysis of phenolic compounds in the Thai nature vegetables
            สุวรรณา จันคนา
Pages : 188 | PDF file
 

      ความสามารถต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน

      Antioxidant capacity and active compound of extracts from medicinal plants use for the treatment of diabetes
            สุรศักดิ์ ใจเขียนดี
Pages : 194 | PDF file
 

      ผลร่วมของ -naphthaleneacetic acid กับ N6-benzyladenine ต่อการเพิ่มจำนวนยอดของผักโขม

      Combination effect of -naphthaleneacetic acid with N6-benzyladenine on multiplying shoots of Amaranth in vitro culture
            ภพเก้า พุทธรักษ์
Pages : 202 | PDF file
 

      ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านมหาลาภ

      Effect of nitrogen, phosphorus and potassium on growth and flowering of Eucrosia bicolor Ker-Gawl
            รุ่งนภา ช่างเจรจา
Pages : 207 | PDF file
 

      พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวเขาเผ่าม้ง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

      Ethnobotany of the Hmong at Nanoi District, Nan Province
            สวาท สายปาระ
Pages : 213 | PDF file
 

      ลักษณะของยีน SalK/R ในเชื้อ Streptococcus suis ซีโรไทป์ 2 ในประเทศไทย

      Characterization of SalK/R gene of Streptococcus suis serotype 2 in Thailand
            นิศรา บุญเกิด
Pages : 220 | PDF file
 

      ข้อมูลก่อนประมวลผลสำหรับการจัดกลุ่มเคมีนส์แบบขนาน

      Data pre-processing for parallel k-means clustering
            ไพชยนต์ คงไชย
Pages : 226 | PDF file