มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Volume 1 Number 3 กันยายน - ธันวาคม 2556
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      พฤติกรรมการอ่านของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา

      Reading Behavior of Undergraduate Students of University of Phayao
            พรพรรณ จันทร์แดง
Pages : 2 | PDF file
 

      พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดของการเรียนรู้เชิงรุกในวิชาการจัดการอาชีพเกษตร สายวิชาเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      The Behavior Learning of Undergraduate Study under Active Learning Concept in Management of Agriculture Occupation, Bachelor of Education Agriculture, Chiang Mai University
            บุญถิ่น อินดาฤทธิ์
Pages : 12 | PDF file
 

      ทัศนคติและความพึงพอใจของสมาชิกเกษตรกรต่อการจัดการโรงสีชุมชน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

      Attitude and Satisfaction of Famer Group on Management of Community Rice-mill in Tong Ruang Tong Sub Distict Jung District Phayao Province
            สุนทร คล้ายอ่ำ
Pages : 17 | PDF file
 

      โลกทัศน์ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

      World View in Folktales of Tai Lue People in Chiang Kham District, Phayao Province
            เอื้อมพร จรนามล
Pages : 28 | PDF file
 

      การแปลอดีตกาลแบบสมบูรณ์ในภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้กริยาเรียงในวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ

      The Translation of English Past Perfect Tense with Thai Serial Verbs in Harry Potter and the Chamber of Secrets
            นพรัตน์ จันทร์โสภา
Pages : 39 | PDF file
 

      ปัจจัยกำหนดจำนวนสาขาของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

      Factors Determining the Number of Branches of Bangkok Bank Public Company Limited
            ณัฐธยาน์ ศวีรภานันท์
Pages : 46 | PDF file
 

      วิถีชุมชนคนแม่กา

      Mae Ka People’s Ways of Life
            ขวัญ สงวนเสริมศรี
Pages : 54 | PDF file
 

      รูปแบบปัจจัยตัวขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดในประเทศไทย

      Patterns of Driving Factors Contributing to Provincial Development in Thailand
            อัฏฐิพล พรสิทธิ์
Pages : 64 | PDF file