มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Volume 2 Number 1 มกราคม - เมษายน 2557
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      Approaches, Feedback and Assessment in EFL Writing Course at Undergraduate Level at University of Phayao, Thailand: Teachers’ Empiric Experience

      Approaches, Feedback and Assessment in EFL Writing Course at Undergraduate Level at University of Phayao, Thailand: Teachers’ Empiric Experience
            สิงห์คำ รักป่า
Pages : 2 | PDF file
 

      สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

      State in The Instructional Management of Music Education in School under The Project of Expanding Opportunities for Education : Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 1
            อัครวัตร เชื่อมกลาง
Pages : 18 | PDF file
 

      การดำเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

      The Internal Supervision in Educational Extension Schools under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 3
            ศรีสุดา แก้วทอง
Pages : 25 | PDF file
 

      พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา

      Self-directed Learning Behaviors in English Language Learning of Undergraduate Students of University of Phayao
            ชวนพิศ ศรีวิชัย
Pages : 32 | PDF file
 

      ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน

      The Relationship between Roles of the Basic Educational Institution Committees and Education Standard Performance for External Quality Assessment of Phrapariyattidhamma School, General Education, Nan Province
            อุษา เลาดี
Pages : 43 | PDF file
 

      การจัดการพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณ โดยการมีส่วนร่วมในชุมชนชุมชน

      Community Participation as Part of Museum Management at Wat Si Supan
            กฤษฎา ตัสมา
Pages : 51 | PDF file
 

      พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและปัจจัยที่ทำให้เกิดการเที่ยวซ้ำของวัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย

      Tourist’s Behavior and Revisited Factors of Tourism Destination; Wat Hyua Pla Kang, Chiang Rai
            ยงยุทธ ชัยรัตนาวรรณ
Pages : 64 | PDF file
 

      การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำท่วมของเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

      Problem Solving for Flood Management of Paa Maed Sub-District Municipality, Mueang Phrae District, Phrae Province
            ชัยณรงค์ ลือโฮ้ง
Pages : 73 | PDF file