วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Volume 1 Number 1 มกราคม - เมษายน 2551
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพสตรอเบอรี่ 3 พันธ์ุ ที่ปลูกใน มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา Growth yield and quality of three strawberry cultivars planted in Naresuan University, Phayao

      Growth yield and quality of three strawberry cultivars planted in Naresuan University, Phayao
            วาสนา
Pages : 4 | PDF file