วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Volume 1 Number 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2551
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      การประมาณน้ำหนักตัวแย้เหลือง Leiolepis belliana rubritaeniata (Mertens) ด้วยส่วนสัดร่างกาย

      Estimation body weight of Leiolepis belliana rubritaeniata (Mertens) by Using Morphometrics
            วรพล เองวานิช
Pages : 1 | PDF file
 

      ประติมากรรมสมัยใหม่กับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย : สวนสาธารณะ

      Science learning of grade 3 primary students through project-based approach
            อดุลย์ บุญฉ่ำ
Pages : 92 | PDF file
 

      ความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ป่าเบญจพรรณผลัดใบในเขตพื้นที่เขื่อนภูมิพล

      An insect diversity survey in dry-deciduous dipterocarp forest at the Bhumibol dam hillside
            วรากร ปิ่นขันธยงค์
Pages : 8 | PDF file
 

      พฤติกรรมการสึกหรอของคมตัดแม่พิมพ์สำหรับวัสดุเงินสเตอร์ลิง

      Wear behavior of cutting blanking die for sterling silver metal
            มาโนช ริทินโย
Pages : 13 | PDF file
 

      นมแพะ: นมทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ

      Goat milk: a new alternative for health
            ปวีนา น้อยทัพ
Pages : 21 | PDF file
 

      การใช้ประโยชน์จากรำข้าว : การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากรำข้าว

      Utilizations of rice bran: Production of hydrolyzed vegetable protein (HVP) from rice bran
            อาภรณ์ จรัญรัตนศรี
Pages : 32 | PDF file
 

      การเปรียบเทียบการตรวจวัด glycated hemoglobin [HbA1c] โดยวิธีการ immunochemistry ,cation exchange HPLC และ boronated affinity HPLC

      Comparison study of HbA1c determination by immunochemistry, cation exchange HPLC and boronated affinity HPLC principles
            นิวัติ บัณฑิตธรรม
Pages : 38 | PDF file
 

      การใช้การตรวจวัดปริมาณ และการออกฤทธิ์ของครีอาตินไคเนส-เอ็มบี เพิ่อการวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย

      Use of mass and activity of creatine kinase MB for diagnosis of myocardial infarction
            กาญจนา กิจบูรณะ
Pages : 43 | PDF file
 

      ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระและการต้านเชื้อแบคทีเรียจากส่วนต่างๆของมะระขี้นก

      Antioxidant and antimicrobial properties of Thai bitter gourd (Momordica charantia L.) different fractions
            จิตตะวัน กุโบลา
Pages : 51 | PDF file
 

      การดื้อต่อยา Penicillin ของ Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากตัวอย่างน้ำนมโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ

      Penicillin resistance of Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis milk samples
            มนกานต์ อินทรกำแหง
Pages : 57 | PDF file