วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Volume 1 Number 3 กันยายน - ธันวาคม 2551
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      ปริทัศน์: ระบบการติดตามวัตถุสำหรับงานคอมพิวเตอร์วิชัน

      A review: Object tracking system for computer vision applications
            สุภาภรณ์ เกียรติสิน
Pages : 141 | PDF file
 

      การประยุกต์เทคนิค HPLC-ICP-MS เพื่อวิเคราะห์รูปแบบทางเคมีของธาตุ

      Application of HPLC-ICP-MS technique on elemental speciation analysis
            วิชญ์พล โถสายคำ, ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
Pages : 154 | PDF file
 

      ความหลากหลายของกล้วยไม้ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

      Orchid diversity in Naresuan University at Phayao
            นิรมล รังสยาธร, กนกอร ศรีม่วง, เดช มานน์ ,เกศินี จินา และ เสวียน เปรมประสิทธิ์
Pages : 164 | PDF file
 

      การใช้ค่าอัตราส่วนระหว่างเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดขาวชนิดเฮทเทอโรฟิลต่อลิมโฟไซต์เป็นตัวชี้วัดสำหรับไก่ที่อยู่ในภาวะเครียดเนื่องจากความร้อน

      Using heterophil / lymphocyte ratio as an indicator for heat stressed chickens
            ชัยยุทธ ดวงเดือน, สุภร กตเวทิน ,มนต์ชัย ดวงจินดา และ วรพล เองวานิช
Pages : 170 | PDF file
 

      การวิจัยด้านความปลอดภัยในการรักษาโดยอาศัยองค์ความรู้ทางระบาดวิทยาคลินิก

      Therapeutic safety research using clinical epidemiology approach
            สุรศักดิ์ เสาแก้ว และ ชยันตร์ธร ปทุมานนท์
Pages : 177 | PDF file
 

      การใช้รหัสผ่านเดี่ยวสำหรับเข้าถึงหลายฐานข้อมูล; กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

      Single user account password accesses for multi-database system; case study at Naresuan University, Phayao
            เกวรินทร์ จันทร์ดำ และ รุ่งนภา ไชยวงศ์
Pages : 188 | PDF file