วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Volume 2 Number 1 มกราคม - เมษายน 2552
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      International collaboration on biodiversity research :a practical, conceptual and empirical perspective

      International collaboration on biodiversity research :a practical, conceptual and empirical perspective
            Jeffrey C. Miller
Pages : 1 | PDF file
 

      ผลของกวาวเครือขาวต่อการเจริญเติบโตของปลานิลในฤดูหนาว

      Effect of White Kwao Keur (Pueraria mirifica) on growth in nile tilapia (Oreochromis niloticus) during winter season
            เกรียงไกร สีตะพันธุ์ และ สุธิดา โส๊ะบีน
Pages : 13 | PDF file
 

      การจำลองแบบมอนติคาร์โลสำหรับประมาณค่าโมเมนต์อันดับที่สองของการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน

      The Monte Carlo simulation for estimating the second moment of inverse gaussian distribution
            วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
Pages : 19 | PDF file
 

      การหาสมการอบแห้งชั้นบางและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพของถั่วเหลืองภายใต้การอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ NIR ร่วมกับอากาศร้อน

      Investigation of thin-layer drying equations and quality changes of soybean grain under combined NIR and hot-air fluidized-bed drying
            ศักดิ์ชัย ดรดี , นเรศ มีโส และ ศิริธร ศิริอมรพรรณ
Pages : 24 | PDF file
 

      ความคิดเห็นของประชาชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อมาตรฐานร้านยา

      Opinion of people in Amphur Muang, Chiang Mai province towards pharmacy standard
            ชูเพ็ญ วิบุลสันติ, นงลักษณ์ บุญหล้า , นัทธพงศ์ ประจักษ์จิตร์ และ พงศ์เมธี จงรักษ์วณิช
Pages : 31 | PDF file
 

      อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเวชสำอางของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

      Influence of cosmeceutical products advertisement on consumers' knowledge and consuming behaviors in Amphur Muang, Chiang Mai province
            ชูเพ็ญ วิบุลสันติ , จิราวรรณ์ วอนเก่าน้อย และ ชิดชนก อิงคนินันท์
Pages : 41 | PDF file