วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Volume 7 Number 1 มกราคม - เมษายน 2557
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      การประยกุต์ใช้เทคนิคการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลทางด้านวิทยาศาสตร์โปรตีน

      Applications of molecular dynamics simulation techniques in protein science
            จติระยุทธ์ จติอ่อนน้อม
Pages : 4 | PDF file
 

      การชักนำฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และสารจีนิสไทน์ในถั่วเหลืองฝักสด

      Induction of antioxidant activity and genistein in vegetable soybean
            บุญร่วม คิดค้า
Pages : 96 | PDF file
 

      แกรฟีน ตอนที่ 2 : สมบัติและการนำไปประยุกต์ใช้

      Graphene (Part ): Properties and some of its applications
            วศิณุสรรค์ ชาตอิารยะวดี
Pages : 17 | PDF file
 

      การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลกติกที่ผลิตเบต้ากลูโคซิเดสจากอาหารหมักดอง

      Isolation and selection of β-glucosidase producing lactic-acid bacteria from fermented food
            ธดิา ไชยวงัศรี
Pages : 29 | PDF file
 

      การยับยั้งปฏิกิริยาฮีแมกกลูติเนชันของไวรัสไข้หวัดนกด้วยสารเพอไรโอเดตใน หลอดทดลอง

      In vitro inhibition of avian influenza A (H5N1) virus hemagglutination by periodate
            อญัชลี ระวงัการ
Pages : 42 | PDF file
 

      การประยกุต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการได้รับฟลูออไรด์สูงเกินมาตรฐานจากน้ำบริโภคของประชาชน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

      The application of health education base on health belief model for behavior changing to prevent the fluoride excess in drinking water in Chun district, Phayao province
            เกรยีงศักดิ สหีมอก
Pages : 51 | PDF file
 

      คุณสมบัติทางกายภาพของซีเมนต์อุดคลองรากฟันชนิดซิงค์ออกไซด์ยูจินอล นาโน

      Physical properties of nano-zinc oxide eugenol root canal cement
            มยุรชัฎ์ พพิัฒภาสกร
Pages : 65 | PDF file
 

      การออกแบบออนโทโลยีข้าวไทย

      Ontology design of Thai Rice
            ขนิษฐา กุลนาวิน
Pages : 76 | PDF file
 

      ความสวยงามวางนัยทั่วไป : การเริ่มต้นของริงของจำนวนเศษเหลือ

      Generalizaed beauty : begining of the ring of remainder numbers
            สุทิน ทองรักษ์
Pages : 85 | PDF file
 

      ผลของโคลชิซีนต่อลกัษณะทางสัณฐานวิทยาและคุณภาพของผลสับปะรด

      Effect of colchicine on morphology and quality of pineapple fruits
            วบิูลย์ ทองภคูรีไีพร
Pages : 91 | PDF file