วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Volume 2 Number 3 กันยายน - ธันวาคม 2552
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      ผลของกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อประสิทธิภาพการวางไข่ของปลานิล (Oreochromis niloticus) ในฤดูหนาว

      Effect of White Kwao Keur (Pueraria mirifica) on Spawning Efficiency of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) during Winter
            เกรียงไกร สีตะพันธุ์, สุธิดา โส๊ะบีน, พีระวี พุ่มแจ้ง, เทพพิทักษ์ บุญทา, สุทัศน์ อินปลี ,นภ การะบุตร , อดิเรก ดวงประเสริฐ และ สราวุธ เตียเจริญ
Pages : 141 | PDF file
 

      การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำให้เรียบโดยวิธีเอ็มพิริคัลเบย์เพื่อจัดทำแผนที่มาลาเรียในจังหวัดเชียงใหม่

      Application of the empirical bayes smoothing technique for Malaria mapping in Chiang Mai province
            นครินทร์ ชัยแก้ว
Pages : 147 | PDF file
 

      ไอโซฟอร์มของยีนมะเร็งวิล์มส่งเสริมการเจริญเติบโตในเซลล์มะเร็งต่างชนิด

      Wilms' tumor gene isoforms enhance growth in various types of cancer cell
            ธัญญารัตน์ จอมแก้ว
Pages : 152 | PDF file
 

      การประเมินศักยภาพชีวมวลสำหรับผลิตไฟฟ้า โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเขตจังหวัดปทุมธานี

      Assessment of biomass potential for electricity generation using GIS in Pathum Thani province
            ขรรค์ชัย บริบูรณ์ และ วันวิสาข์ สกลภาพ
Pages : 157 | PDF file