วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Volume 3 Number 1 มกราคม - เมษายน 2553
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      การจำลองแถวลำดับแรงดันไฟฟ้าพลังแสง

      Simulation of Photovoltaic Array
            ณัฐพงษ์ โปธิ และ เชวศักดิ์ รักเป็นไทย
Pages : 1 | PDF file
 

      ประสิทธิภาพของยาสลบ 3 ชนิด ที่ส่งผลต่อการสลบของปลาบึกขนาดเล็ก (Pangasisnodon gigas)

      The efficiency of three anaesthetic agents effect to juvenile Mekong giant catfish (Pangasisnodon gigas)
            เกรียงไกร สีตะพันธุ์ , นาวิน มหาวงศ์ , กษิดิศ บุญคง, ธีรภาพ หมู่เจริญทรัพย์ และวิทยา คงหา
Pages : 8 | PDF file
 

      ผลของสารสกัดหญ้าใต้ใบต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแอโรโมแนส ไฮโดรฟิลา และการเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุ้งก้ามกราม

      Effects of Phyllanthus urinaria extract on inhibition of Aeromonas hydrophila and on growth and survival rate of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii De Man)
            สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ,ประไพ วงศ์สินคงมั่น ,จารีย์ บัณสิทธิ์ ,ธิดารัตน์ บุญรอด และ วีรยุทธ ผรณเกียรติ์
Pages : 15 | PDF file