วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Volume 3 Number 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      Aspects of the pollination and fuit production of teak (Tectona grandis Linn.f )

      Aspects of the pollination and fuit production of teak (Tectona grandis Linn.f )
            Manas Titayavan and D. Michael Burgett
Pages : 61 | PDF file
 

      การชดเชยแรงดันสูญเสียสำหรับอินเวอร์เตอร์สามเฟส

      Voltage Compensation for three-phase Inverter
            ณัฐพงษ์ โปธิ
Pages : 67 | PDF file
 

      ผลของการใช้สารสกัดขมิ้นชันร่วมกับวิตามินซีต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุ้งก้ามกราม

      Effects of curcuma (Curcuma longa Linn.) and vitamin c on growth and survival of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii De Man)
            สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล, วีระยุทธ ผรณเกียรติ์ , ประไพ วงศ์สินคงมั่น , จารีย์ บัณสิทธิ์ , ธิดารัตน์ บุญรอด และเมธา คชาภิชาติ
Pages : 76 | PDF file
 

      ผลของการเคลือบผิวด้วยไคโตซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บรักษาผลลางสาด

      Effect of chitosan coating on postharvest quality and shelf life of langsat fruits (Lansium domesticum, Corr.)
            วาสนา พิทักษ์พล, นิธิยา รัตนาปนนท์, นัทรีญา นุเสน, และสุมนา เหลืองฐิติกาญจนา
Pages : 84 | PDF file