วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Volume 3 Number 3 กันยายน - ธันวาคม 2553
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      การสกัดเมทาเดทาโดยใช้การให้เหตุผลแบบฐานกรณี

      Thai Metadata Extraction by Using Case-based Reasoning
            กฤษดา ขันกสิกรรม และ อติชาติ หาญชาญชัย
Pages : 112 | PDF file