วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Volume 7 Number 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ / Editorial
 

      การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่มดจากสารสกัดหญ้าหวาน

      Development of ant-repellent products from stevia extract
            คมคาย พฤกษากร
Pages : 110 | PDF file
 

      ผลการให้สุขศึกษาตามแบบแผนความเชือด้านสุขภาพในการป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

      Effectiveness of health education based on health belief model for preventing iodine deficiency in Ma Kaw Tom, Muang District, Chiangrai Province
            นวลรตัน์ โมทะนา
Pages : 178 | PDF file
 

      การผลิตทันตวัสดุใหม่ “ซีเมนต์ยึดชั่วคราวนาโน”

      New production of dental materials “Nano-temporary cement”
            ปราโมทย์ ลมิกุล
Pages : 118 | PDF file
 

      ผลของสารควบคมุการเจริญเติบโตต่อการงอกละอองเกสรของว่านมหาลาภ

      Effect of growth regulator on pollen germination of Eucrosia bicolor Ker-Gawl
            รงุ่นภา ช่างเจรจา
Pages : 126 | PDF file
 

      การศึกษาการป้องกันกำจัดโรคใบจุดของผักกาดหอมในระบบการปลูกแบบไฮโดรโปนิคส์ด้วยสารสกัดสมุนไพร

      Studies of herbal extracts for the lettuce leaf spot control in hydroponic system
            วพิรพรรณ์ เนืองเม็ก
Pages : 131 | PDF file
 

      ความสัมพันธ์ของอินทรีย์วัตถุกับค่าความเป็นกรดของพืชหมักบางชนิด

      The relationship of organic matter to the pH of some silages
            มนตรี ปัญญาทอง
Pages : 137 | PDF file
 

      เครื่องเติมอากาศแบบกังหันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมพลังงานย้อนกลับสำหรับบ่อปลา

      The paddle wheels aerator used solar and backward energy for fish pound
            ปรชีา มหาไม้
Pages : 142 | PDF file
 

      การประเมินการตรึงไนโตรเจนโดยเอนโดไฟติกแบคทีเรียในอ้อยด้วยวิธีสมดุลไนโตรเจน

      Evaluating nitrogen fixation by endophytic bacteria in sugarcane with nitrogen balance method
            ธนวติต ตยีาพันธ์
Pages : 151 | PDF file
 

      การคัดเลือกในชั่วต้นเพือลักษณะแอนโทไซยานินในเมล็ดสูงและไม่ไวต่อช่วงแสง ในลูกผสมชั่วที 2 ระหว่างข้าวพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ดและปทมุธานี 1

      Early generation selection for high anthocyanin and photoperiod insensitivity in F2 population between Kumdoisaket and Pathumthani 1
            พรีนันท์ มาปัน
Pages : 160 | PDF file
 

      ประเมินคุณภาพชีวิตระหว่างผู้ป่วยฟอกเลือดล้างไตและล้างไตทางช่องท้อง ณ โรงพยาบาลพะเยา

      Quality of life assessment among patients on hemodialysis and peritoneal dialysis at Phayao Hospital
            นลติา เหลาแหลม
Pages : 172 | PDF file