มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Volume 1 Number 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2556
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา เรื่อง บรรยากาศในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

      Multiple Intelligence in Science Teaching Focusing on Daily Atmospheric for Matthayomsueksa 1 Students
            ประสาท เนืองเฉลิม
Pages : 1 | PDF file
 

      ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

      The Instructional Leadership of School Administrators Under The Office of Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area
            ประเสริฐ เนียมแก้ว
Pages : 9 | PDF file
 

      ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนิสิต กระบวนการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน กับความสุขของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

      The Relationships between student’s Factors on instructional process, supporting factors and happiness of student Nurses in University of Phayao
            ศิริพร แสงศรีจันทร์
Pages : 19 | PDF file
 

      การวางแผนตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ

      Internal Audit Planning in Prince of Songkla University Regarding Risk Assessment for Integrated Internal Audit Planning
            สุนันทา อมปาน
Pages : 28 | PDF file
 

      โครงการการศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุนศักยภาพและทิศทางการพัฒนา จังหวัดพะเยา

      A Survey on the Potentiality Capital and Development Directions of Phayao Province
            สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
Pages : 38 | PDF file
 

      การเปลี่ยนแปลงความหมายของคำว่า “หัว” ในคำประสมภาษาไทลื้อ

      A Study of Semantic Changes of Head in Compound Words of Tai Lue Language
            ศราวุธ หล่อดี
Pages : 46 | PDF file
 

      อุดมการณ์ความเป็นอื่นในวรรณกรรมล้านนา

      The Otherness Ideology in Lanna Literary Works
            วัชรินทร์ แก่นจันทร์
Pages : 54 | PDF file
 

      วาทกรรมอัตลักษณ์ไทใหญ่ชุมชนบ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

      Discourse of Identity of Tai Yai Mohluang Community, Maemoh City, Maemoh Lampang
            จินตนา แปบดิบ
Pages : 63 | PDF file
 

      กรุณาทำสิ่งใหม่ : Winning at Innovation The A-to-F Model

      กรุณาทำสิ่งใหม่ : Winning at Innovation The A-to-F Model
            วารัชต์ มัธยมบุรุษ
Pages : 73 | PDF file