วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Volume 4 Number 1 มกราคม - เมษายน 2554
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      การทดสอบแบคทีเรียเขตรากพืชสายพันธุ์ท้องถิ่นต่อการเจริญ และการยับยั้งโรครากเน่าของผักสลัดที่ปลูกในระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

      Testing of indigenous rhizobacteria on the growth and disease suppression of root rot in hydroponically grown lettuce
            พรหมมาศ คูหากาญจน์
Pages : 3 | PDF file
 

      การมีเสถียรภาพของสมการเชิงผลต่างของโครงข่ายร่างแหระบบประสาทและการประยุกต์

      Stability of discrete-time systems of neural networks and applications
            เกรียงไกร ราชกิจ
Pages : 12 | PDF file
 

      กลยุทธ์กระแตเพื่อการบริหารจัดการซ่อมบำรุงอากาศยานระดับซ่อมใหญ่

      Strategy KATAIR for aircraft maintenance management level major repair
            บดินทร์ แก้วบ้านดอน
Pages : 17 | PDF file
 

      เครื่องมือตรวจสอบความเป็นโคโพซิทีฟ

      Copositive identifier
            ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
Pages : 26 | PDF file
 

      บทบาททางสรีรวิทยาของระบบเรนิน-แองจีโอเทนซินในโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว

      Physiological role of the renin-angiotensin system in atherosclerosis
            วชิราวดี มาลากุล
Pages : 34 | PDF file