วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Volume 4 Number 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      คุณสมบัติชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ของเมล็ดมะขาม

      Biochemical properties and applications of tamarind (Tamarindus indica. Linn) seed
            ภัคสิริ สินไชยกิจ, ไมตรี สุทธจิตต์
Pages : 1 | PDF file
 

      การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบอ่อนของบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ

      In Vitro Culture Young Leaf of Caladium bicolor Vent
            มณฑล สงวนเสริมศรี, วารุต อยู่คง, ภพเก้า พุทธรักษ์
Pages : 13 | PDF file
 

      ผลของไซโตไคนิน และออกซินต่อการพัฒนาของเนื้อเยื่อใบอ่อนกุหลาบหินในสภาพปลอดเชื้อ

      Effect of cytokinins and auxins on development of young leaf of Kalanchoe blossfeldiana Poellnitz culture In Vitro
            วารุต อยู่คง, ภพเก้า พุทธรักษ์, มณฑล สงวนเสริมศรี
Pages : 18 | PDF file
 

      ความสวยงามวางนัยทั่วไป : การยกกำลังสองของจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลข 1

      Generalized beauty : The square of the number of digits as 1 at all
            อัยเรศ เอี่ยมพันธ์
Pages : 25 | PDF file
 

      สถานภาพการประมงปลาชะโด (Channa micropeltes) ในกว๊านพะเยา

      Fishery status of giant snakehead fish (Channa micropeltes) in Kwan Phayao
            กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
Pages : 32 | PDF file
 

      ไขปัญหาการค้าชายแดนยุนนาน เชียงรายกับปมนโยบายการค้าเสรีอาเซียน จีน

      Opening the border trade barriers of Yunnan and Chiang Rai after asean-china free trade area accession
            ดิง ยอง เจียน, มัลลิกา ฉลวยศรีเมือง
Pages : 38 | PDF file
 

      รูปแบบการจ่ายยาและค่าใช้จ่ายของยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยใน

      Antibiotics prescription pattern and cost in hospitalized patients
            สุรศักดิ์ เสาแก้ว, บรรจรีพร จันทรถาวรพงศ์, อัจฉราภรณ์ ดวงใจ
Pages : 50 | PDF file