วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Volume 4 Number 3 กันยายน - ธันวาคม 2554
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      การขยายพันธุ์ว่านสี่ทิศโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ

      Factors affecting institutional research of supporting staff in Faculty of Medical Science,Naresuan University
            ภพเก้า พุทธรักษ์ , วารุต อยู่คง , มณฑล สงวนเสริมศรี
Pages : 1 | PDF file
 

      ความเชื่อด้านสุขภาพ และการดูแลตนเองเพื่อป้องกันมะเร็งตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีของผู้ป่วยกลุ่มอาการอาหารไม่ย่อย ในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

      Health belief and self care for liver cancer precaution in patients who had dyspepsia symptom in Dok Kham Tai district Phayao province
            สมนึก ชีวาเกียรติยิ่งยง , พงษ์ลัดดา พันธุ์สืบ , ทิพวัลย์ ไชยวงศ์ , สัณหวัช ไชยวงศ์
Pages : 6 | PDF file
 

      ซีพีจีโอลิโกนิวคลีไทด์เปลี่ยนแปลงผลการทำลายเซลล์ของซิสพลาตินในเซลล์มะเร็งกระเพาะปัสสาวะของหนู

      New CpGoligonucleotide modulates cytotoxicity of cisplatinagainst murinebladder cancer Cells
            เบญจพร บุราณรัตน์
Pages : 11 | PDF file
 

      สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงมลพิษอากาศในจังหวัดพะเยา

      Situation and changes air pollution in Phayao province
            สิทธิชัย พิมลศรี , ภูมิเมษฐ์ เมืองใจ
Pages : 16 | PDF file
 

      ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฝึกการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

      Effect of supplementation of computer multimedia materials on Internet for practicing English listening-speaking communication of students at MubanChomBuengRajabhat University
            สุธาพร ฉายะรถี
Pages : 21 | PDF file
 

      เครื่องมือสนับสนุนกระบวนการการควบคุมการเข้าถึงสินทรัพย์สารสนเทศองค์กร โดยใช้แบบรูปความมั่นคงและมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 และ 27002:2005

      A support tool for information assets access control using security patterns and ISO/IEC 27001:2005 & 27002:2005 standards
            เมธยา ราชคมน์
Pages : 26 | PDF file
 

      ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

      Factors affecting institutional research of supporting staff in Faculty of Medical Science,Naresuan University.
            ธัญวรัตม์ กระจ่าง , วิระดา ประเสริฐ , ศิริพรรณ สารินทร์
Pages : 31 | PDF file