วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Volume 5 Number 1 มกราคม - เมษายน 2555
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      บทบาทของสารยับยั้งเอนไซม์เฮชเอ็มจีโคเอรีดักเตสในการรักษามะเร็ง

      The role of HMG-CoA reductase inhibitors in cancer therapy
            เบญจพร บุราณรัตน์
Pages : 1 | PDF file
 

      การปรับปรุงคุณภาพดอกปทุมมาโดยเทคโนโลยีชีวโมเลกุล

      Quality improvement of Curcuma flowers by molecular biology technology
            สุภัค มหัทธนพรรค
Pages : 6 | PDF file
 

      สารพฤกษเคมีในเมล็ดข้าวเหนียวดำและประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ

      Phytochemical compounds in seed black glutinous rice and their health benefits
            มัณฑนา นครเรียบ และ ไมตรี สุทธจิตต
Pages : 11 | PDF file
 

      Pollination ecology and flowering dynamics of the opium poppy (Papaver somniferum L.) in Northern Thailand

      Pollination ecology and flowering dynamics of the opium poppy (Papaver somniferum L.) in Northern Thailand
            มนัส ทิตย์วรรณ และ ไมเคิล บาร์ตเกต
Pages : 16 | PDF file
 

      การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

      A taxonomic survey of Zingiberaceae Species in Huai Kha Khaeng wildlife sanctuary, Uthai Thani province
            คงศักดิ์ พร้อมเทพ, ปรียานันท์ แสนโภชน์ และ พันธิตรา กมล
Pages : 21 | PDF file
 

      การศึกษาความหลากหลายพันธุ์พืชบริเวณป่าชุมชนอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

      Studies on plant diversity in community forests of Phu Kam Yao, Phayao province
            เจนจิรา หมื่นเร็ว, เด่น เครือสาร, วิมลรัตน์ บุตรดาซุย และ สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
Pages : 26 | PDF file
 

      การแสดงออกของยีนไม่ไวแสงต่อการปรับปรุงพันธุ์วันที่เป็นกลางในข้าวก่ำ

      Action of non-photo sensitive genes for improving day neutral variety in purple rice
            เยาวมาลย์ เขียวสอาด, ศันสนีย์ จำจด และ ดำเนิน กาละดี
Pages : 31 | PDF file
 

      การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชให้สีย้อมบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา

      An ethnobotanical survey and collect dye plants at University of Phayao
            กิตติ สัจจาวัฒนา, ปริวัฒน์ ใจประเสริฐ และ ประเสริฐ ถาหล้า
Pages : 36 | PDF file
 

      การเปรียบเทียบค่าความร้อนของหัวก๊าซ LPG แบบหัวเดี่ยว

      Comparison of heating rates for single head LPG burners
            ชัยรัตน์ หงษ์ทอง
Pages : 41 | PDF file
 

      ระบบการทำข้อสอบออนไลน์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา

      Online examination system: A case study of University of Phayao
            สุรินทร์ทิพ ศักดิ์ภูวดล
Pages : 46 | PDF file