วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Volume 5 Number 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2555
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      การลดระดับคอเลสเตอรอลในไข่โดยการเสริมข้าวแดงในไก่ไข่

      Lowering of cholesterol in egg by red yeast rice supplement in laying hens
            มนตรี ปัญญาทอง
Pages : 108 | PDF file
 

      ผลของไอโอเดตต่อผลผลิตและการสะสมไอโอดีนของผักกาดฮ่องเต้ที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์

      Effects of iodate on yield and iodine accumulation in Pak Choi growing in the hydroponics system
            กานต์พิชชา ปัญญา, บุญร่วม คิดค้า และ วาสนา พิทักษ์พล
Pages : 113 | PDF file
 

      การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ให้เซลลูโลสสูง

      Screening and selection ofrice varieties for high cellulose content
            ณัฐพร บุญเกิด, จรัสศรี นวลศรี , ศรัณญู บุญต่อ และ กิตติ สัจจาวัฒนา
Pages : 119 | PDF file
 

      ผลของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทรงต้นต่อปริมาณและคุณภาพของผลลำไย

      Effect of training patterns on quality and yield of longan
            ภาวินี จันทร์วิจิตร และ บุญร่วม คิดค้า
Pages : 130 | PDF file
 

      ผลของเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและต้านทานการเกิดโรคใบไหม้ของข้าว

      Effects of indigenous microorganisms on bio-organic fertilizer production to enhance growth of rice and for rice blast resistance
            วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก และ เฉลิมชัย แพะคำ
Pages : 136 | PDF file
 

      การปลูกพืชโดยใช้ระบบการให้น้ำทางใต้ผิวดินในพื้นที่เกษตรที่สูง

      Plant productions using the subsoil irrigation system in highland agriculture
            สาธิต จีนะสอน, อุ่นเป็ง อินทจักร และ สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
Pages : 141 | PDF file
 

      ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิดเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพะเยา

      Sustainable seed production system of open-pollinated maize for the self - dependent of farmer network in Phayao province
            ณัฐ โฆษิวากาญจน์, เจริญ หน่อแก้ว, โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, ภาวินี จันทร์วิจิตร, โกวิท คำเงิน และ กิตติ สัจจาวัฒนา
Pages : 147 | PDF file
 

      ผลของการพันเทปที่ลูกสะบ้าแบบ medial glide ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ quadriceps ในวัยรุ่นหญิงไทยสุขภาพดี

      The effect of medial patella taping on quadriceps, muscle strength in young healthy Thai female
            ชวนพิศ บุญเกิด, อัยลดา ยิ้มประไพ และ กนกภรณ์ อัครอนันต์
Pages : 156 | PDF file