วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Volume 7 Number 3 กันยายน - ธันวาคม 2557
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ
 

      ฤทธิ์ของสารสกัดจากเปลือกลิ้นจี่ ต่อการยับยั้งการทำงานของเกล็ดเลือด

      Anti-platelet functions of litchi (Litchi chinensis Sonn.) pericarp extracts
            หนึงฤทัย นิลศรี
Pages : 196 | PDF file
 

      การอ่านงานวิจัยทางสุขภาพอย่างมีวิจารณญาณ

      Critical appraisal for health research articles
            สุรศักดิ์ เสาแก้ว
Pages : 286 | PDF file
 

      ท่าทางและการบาดเจ็บจากการทํางานในกลุ่มผู้จักสานผักตบชวา: การศึกษานําร่อง

      Posture and work-related injury in hyacinth weaving group: A pilot study
            อรณุีย์ พรหมศรี
Pages : 204 | PDF file
 

      ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยไทยกลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันทีได้รับยา โคลพิโดเกรลร่วมกับยาโอเมพราโซล

      Clinical outcomes of Thai patients with acute coronary syndrome receiving clopidogrel concomitant with omeprazole
            นิวัติ อ้วนใหญ่
Pages : 212 | PDF file
 

      ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการจำแนกชนิดปลาในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา

      DNA barcoding for thespecies identification of fish in plant genetic conservation area, University of Phayao
            ดุจฤดี ปานพรหมมนิทร์
Pages : 226 | PDF file
 

      การให้น้ำแบบหยดแก่ไม้ผลทีปลูกเชิงแถบอนุรักษ์ในระบบเกษตรน้ำฝนบนทีลาดชัน

      Drip irrigation to the fruit tree hedgerow of alley cropping in rainfed agriculture on sloping land
            ระวนิ สบืค้า
Pages : 233 | PDF file
 

      ผลของ NAA ร่วมกับ TDZ ต่อการชักนําให้เกิดแคลลัสในมะรุม (Moringa oleifera Lam.)

      Effect of NAA and TDZ combinations on callus induction of drumstick (Moringa oleifera Lam.)
            มนฑล สงวนเสรมิศรี
Pages : 242 | PDF file
 

      โรงไฟฟ้าชีวมวลแบบแก๊สซิฟิเคชั่นขนาดเล็กสำหรับชุมชน

      The small biomass gasification power plant for community
            ฐกฤต ปานขลิบ
Pages : 252 | PDF file
 

      ผลของการให้ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการต่อความรู้ พฤติกรรมและทัศนคติในนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพะเยา

      Effect of provision of nutrition label education on knowledge, behavior and attitude among high school students, Phayao Province
            รจุิรา ปัญญา
Pages : 261 | PDF file
 

      ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำวิจัยของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

      Factors affecting of behavior research for Faculty of Medicine, Naresuan University
            ปรารถนา เอนกปัญญากุล
Pages : 275 | PDF file